דברו איתנו: 051-537-5522

שירות התקנה והדרכה אצלכם בבית

משלוח חינם בהזמנת כל מערכת

 

תקנון האתר

כללי:

השימוש באתר החברה והזמנת מוצרים ו/או שירותים ממנה ( להלן:"מוצרים") הינם בהתאם להוראות המפורטות להלן במסמך זה ( להלן:"התקנון").

הזמנה בפועל של מוצרים מהווה הסכמה לתחולתן של הוראות אלו על היחסים שבין טופיקל (להלן:"הספק") לבין המזמין.

אף כי התקנון מנוסח בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

אין באמור בתקנון בכדי לגרוע מהוראות כל דין לרבות חוק הגנת הצרכן , התשע"א-2010 (להלן:"החוק")

כותרות הסעיפים הן לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפירושו של התקנון.

התקנון כפוף להוראות הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת העלולה להתגלות בין הספק למזמין מוקניית לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

הספק רשאי לשנות את התקנון בכל עת ושינוי כנ"ל יחול על מוצרים שהוזמנו לאחר השינוי.

מכירות דרך האתר:

המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ בשיעורו במועד ההזמנה.

התשלום עבור המוצרים המוזמנים יתבצע טרם ביצוע ההזמנה, באמצעות כרטיס אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המצויין במפורש בתקנון.

המזמין יציין את פרטיו האישיים- שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, כתובת לאספקת המוצרים, טלפון נייד, וככל שיש גם טלפון קווי, כתובת מייל ואמצעי התשלום ופרטיו.

ככל שיסתבר כי הפרטים שנמסרו לספק אינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או חסרים, הספק רשאי לבטל את ההזמנה, וככל שהמזמין חויב כספית, כספו יוחזר לו על ידי הספק בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול ההזמנה.

ההזמנה תכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום, ובכפוף לכך שהמוצר אכן במלאי של הספק ו/או שהספק מסוגל לשלוח אותו למזמין בתוך המועד הקבוע להלן. בהתקיים התנאים הנ"ל הספק יודיע למזמין על אישור ההזמנה והמועד לאספקתו של המוצר כמפורט להלן.

היה והתנאים הקבועים בסעיף 2.5 לעיל לא התקיימו, הספק יודיע למזמין כי ההזמנה לא אושרה ולא יחייב את המזמין בתשלום. ככל שמכל סיבה שהיא המזמין חוייב, אף כי ההזמנה לא אושרה, הספק ישיב למזמין את כספו בתוך 7 ימי עסקים ממועד דחייתה של ההזמנה.

אספקה והתקנה:

הספק משתמש בשירותיו של מוביל חיצוני להובלת המוצרים מחצריו של הספק למזמין, ולפיכך, הספק לא ישא באחריות לעיכובים שנגרמו בשל מחדליו של המוביל.

אלא אם כן סוכם אחרת ,הרי שהמוצרים יסופקו לכתובתו של המזמין, שצויינה בהזמנה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ההזמנה.

כאשר ההזמנה כוללת בנוסף למוצרים גם שירותי התקנה של המוצרים בביתו של המזמין ו/או בבית עסקו, כפי שצויין בהזמנה, המוצרים יסופקו במועד שנקבע לביצוע ההתקנה, אך לא יאוחר מאשר 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, אלא אם כן סוכם אחרת במועד ההזמנה.

לא סופק המוצרים במועד שנקבע יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה בתוך 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לאספקה, ובנסיבות אלו הספק ישיב למזמין את מלוא סכום ההזמנה וזאת בתוך 7 ימי עסקים מהמועד בו נודע לספק כי ההזמנה בוטלה כאמור.
החזר כספו של המזמין הינו הסעד היחידי לו זכאי המזמין בנסיבות דלעיל, ופרט לכך המזמין לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

למניעת ספק, קבלת המוצרים בפועל על ידי המזמין, אף אם קיבלם לאחר המועד הקבוע בתקנון זה ו/או בהזמנה, מהווה הסכמה מצדו של המזמין כי מועד האספקה בפועל של המוצרים הוא המועד המוסכם.

הספק רשאי לסרב להתקין מוצרים במיקום אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של הספק עלול להוות סכנה למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות עובדי הספק. ככל שהספק יחליט כי בשל המיקום הוא לא יספק את המוצרים, המזמין יזוכה באמצעות כרטיס האשראי במלוא התשלום ששילם עבור ההזמנה.

באם יסתבר לספק כי אינו יכול לבצע את ההזמנה כפי שהוזמנה הוא יציע למזמין אספקה חלופית ואם זו תסורב על ידי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, הספק ישיב למזמין את מלוא הסכום ששולם על ידי המזמין בגין ההזמנה שבוטלה. השיב הספק ל מזמין את כספו כאמור, לא תהייה למזמין תביעה מסוג כלשהו כנגד הספק שעילתה ההזמנה ו/או ביטולה.

אחריות :

בין המוצרים שהספק מוכר ו/או מתקין כלולה משאבת מים, המובילה את המים במעגל סגור ממיכל המים לתעלות השתילה בהן נמצאים הצמחים. בשל איכות המים בישראל, עלולה להיגרם תקלה בפעולתה התקינה של המשאבה, תקלה הנובעת בד"כ מכך שהמזמין לא קיים את הוראות התחזוקה ביחס למשאבה, שעיקרה ביצוע פעולות נקיון תקופתיות. לפיכך, מומלץ לשמור בקפידה על הוראות הנקיון של המשאבה וזאת לשם הארכת חייה של  המשאבה.
הוראות התחזוקה ביחס למשאבה מצורפות אליה ויש להקפיד על ביצוען במועד ובתכיפות הנדרשת.

תקלות במשאבה, שמקורן אינו במחדלו של המזמין ביחס לתחזוקת המשאבה, יישלחו לבדיקה אצל היבואן, וככל שיסתבר כי התקלה אינה נובעת מהפרת הוראות אלו ,המשאבה תוחלף על ידי היבואן ועל חשבונו. תקופת האחריות ביחס למשאבה הינה שנה אחת ממועד אספקתה למזמין.

בתקופת הביניים שבין הפסקת פעולתה של המשאבה ועד לקבלת תוצאות בדיקתו של היבואן, אספקה של משאבה חלופית תהיה אך ורק כנגד תשלום  לספק .

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 לעיל, אם היבואן יקבע כי המזמין זכאי לקבל משאבה חדשה ללא תשלום, הספק ישיב למזמין את התשלום שהספק קיבל מהמזמין בגין המשאבה החלופית.

ההוראות הנ"ל ביחס למשאבה חלות גם ביחס למד המוליכות דיגיטלי.

הספק אינו אחראי לנזק שייגרם, ככל שייגרם, עקב ו/או בשל התקנה של מוצרים שלא על ידיו ו/או על ידי טכנאי מורשה מטעמו ו/או לנזק שנגרם בשל הפרת הוראות השימוש במוצרים.

אחריותו של הספק מוגבלת לסכום הרכישה של המוצרים, ובכל מקרה הוא אינו אחרי לנזק עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למזמין ו/או לצד ג', בין נזק רכוש ובין נזק גוף.

הספק אינו אחראי לנזק שנגרם לצמחים עקב כשל משאבה הנובע מכל סיבה שהיא או ממחדליו ו/או מעשיו של המזמין.

בכפוף להגבלות דלעיל, הספק אחראי למשך תקופה של שנה אחת ממועד אספקת המוצרים למזמין לתקינותם של המוצרים.

בשל העובדה כי צמיחתם של השתילים מושפעת מגורמים רבים, לרבות איכות המים, טמפרטורת הסביבה, חשיפה לאור,אופן הטיפול וכיוב', מובהר בזאת כי הספק אינו אחראי לקצב הצמיחה ואו איכות הצמיחה של השתילים שסיפק למזמין, ככל שסיפק.

ביטולים זיכויים והחלפות:

הוראות חוק הגנת הצרכן,תשמ"א- 1981 חלות על היחסים שבין הספק למזמין, ומכוחן המזמין רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים לידיו, ובלבד שלא עשה בהם שימוש, החזיר אותם לספק שהם שלמים באריזתם המקורית וזאת בתוך 5 ימי עסקים ממועד הביטול ולא יאוחר מ- 10 ימים ממועד אספקתם למזמין.

בוטלה ההזמנה באופן כנ"ל, ישיב הספק למזמין בתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול, את כספו בניכוי דמי ביטול בסכום של 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, על פי הנמוך מבין הסכומים הנ"ל. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח הספק למזמין כי חברת כרטיסי האשראי גבתה ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי הספק לחייב את המזמין גם בתשלום שנגבה ממנו.

מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון בעניין ביטול הזמנה על ידי הספק, הספק יהיה רשאי לבטל ו/או לדחות ביצועה של הזמנה בשל אירועים בלתי צפויים שאינם בשליטתו.

מדיניות זיכויים מורחבת :
במידה ואינך מרוצה מהמוצרים שקיבלת הינך רשאי להחזירם תוך 30 ימים מיום אספקתם ולקבל זיכוי מלא על מחיר המוצרים.
מדיניות זו חלה על מערכות ההידרופוניות בלבד ותחול על משאבות, מדדים, דשנים ותוספים בתנאי שנרכשו בהזמנה 1 עם מערכת הידרופונית מכל סוג.
מדיניות ההחזרות מוגבלת למערכת 1, לערכת השלמה 1 ולמשאבה 1 עבור לקוח בחודש.

החזרת המוצרים כפופה לאישור נציג טופיקל בדבר תקינות המוצרים המוחזרים.
מוצרים או רכיבים אשר נפגמו בעת ההתקנה/ הרכבה שלא על ידי מתקין מטעם טופיקל לא יזוכו ועלות הרכיבים ו/או המוצרים הפגומים ינוכו מהעלות הכוללת של
הזמנתך.
מדיניות ההחזרה לא חלה על הצמחים אותם רכשת יחד עם המערכת או במועד אחר באמצעות טופיקל או ספק צד ג'.
מדיניות ההחזרה לא חלה על שירותי משלוח/ התקנה שנעשו על ידי טופיקל או על ידי צד ג'.
מדיניות ההחזרה לא חלה על מערכות או ציוד מכל סוג שנרכשו דרך ספק צד ג'.

הודעות על כוונת החזרה יש לשלוח לכתובת המייל :info.topical@gmail.com  ולציין בה את שם הלקוח, מספר טלפון, כתובת, מועד התשלום עבור ההזמנה וסיבת ההחזרה.

נציג של טופיקל יצור עמך קשר תוך 5 ימי עסקים על מנת לטפל בבקשתך ולהנחות אותך כיצד להכין את המוצרים להחזרה.

לאחר קבלת האישור להחזרת המוצרים, תתבקש להחזירם למחסני החברה בכפר ויתקין בתוך 10 ימי עסקים או להכינם לאיסוף על ידי ספק חיצוני עימו עומדת החברה בקשר. עלות איסוף המוצר מביתך תלויה באזור המגורים ונעה בין 89 ל 300 ש"ח והיא תנוכה מסכום ההחזר המוסכם.
מוצרים שלא ישובו למחסני החברה במועד הקבוע או לחלופין לא יהיו מוכנים לאיסוף במועד המוסכם לא יזוכו.

תוך 30 ימים מיום קליטת המוצרים במחסני החברה או לחלופין מהיום בו נאספו המוצרים מביתך כספך יושב אליך באמצעי תשלום זהה לאמצעי בו השתמשת בכדי לבצע את ההזמנה לראשונה.

הגדרות
מערכת הידרופונית:
תעלות השתילה, מחברים, גומיות ואטמים, כוסות שתילה, מיכל מים , צינורות, ברזים ומשאבה.
ערכת השלמה: דשן, מד מוליכות דיגטלי, ערכה לבדיקת חומציות, מגביר חומציות.

מידע שבאתר:

הספק אינו אחראי לתכנים מקצועיים הכלולים באתר ביחס לתכונותיהם של צמחים ו/או פירות ו/או לתכנים הכלולים באתרים אחרים אליהם מפנה הספק באתר, ולמזמין לא תהיה כל תביעה כנגד הספק בשל שימוש שיעשה על ידו בתכנים ו/או בהמלצות הכלולים בהם.

בכפוף לאמור לעיל התכנים הכלולים באתר של הספק הינם בבעלותו של הספק ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש ובכתב מהספק.